Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.themag.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (zwanych dalej „Usługami”) przez Evolution Katarzyna Ferlas z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pileckiego 130 lok. 37, 02-781 Warszawa, REGON: 012709769, NIP: 951-174-02-05 (zwaną dalej „Operatorem”), na rzecz Użytkowników serwisu internetowego www.themag.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

I. Postanowienia ogólne
1. Operator udostępnia bezpłatnie Serwis Użytkownikom Internetu.

2. Z Serwisu korzystać może każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie), a także użytkownicy małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia i otrzymali zgodę swoich opiekunów prawnych (zwani dalej „Użytkownikami”).

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w tym również z Usług, niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

4. Operator umożliwia Użytkownikom uczestniczenie w Serwisie w celu: pobierania informacji zamieszczonych w Serwisie, uczestniczenia w konkursach organizowanych w ramach Serwisu przez Operatora, uczestniczenia w testowaniu produktów organizowanym w ramach Serwisu przez Operatora, wymiany informacji oraz innych czynności wynikających z funkcji Serwisu.

5. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Serwis wymagać może wypełnienia dokumentu elektronicznego (zwane dalej „Rejestracja”).

II. Rodzaj i zakres Usług
1. Celem Serwisu jest informowanie Użytkowników o m.in. nowościach kosmetycznych, modowych, kulturalnych, a także edukacja zdrowotno-ekologiczna oraz uwrażliwianie Użytkowników na piękne rzeczy (designerskie, modowe, urodowe).

2. Serwis realizuje swój cel poprzez umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji na nim publikowanym, a także poprzez możliwość komunikowania się z Operatorem Serwisu pod adresami: redakcja@themag.pl, konkurs@themag.pl, polecania Serwisu innym osobom, zapisania się do Newsletter’a Serwisu, uczestniczenia w konkursach ogłaszanych w Serwisie, uczestniczenia w testowaniu produktów organizowanym przez Serwis itp.

3. Operator organizując konkursy dla Użytkowników każdorazowo ustali tryb i zasady konkursu w odrębnym ogłoszeniu o konkursie i regulaminie konkursu.

4. Operator może zamieszczać na Serwisie również ogłoszenia o konkursach organizowanych przez osoby i podmioty trzecie. Zasady takiego konkursu określa jego organizator. Operator nie ponosi wówczas odpowiedzialności za treść ogłoszenia oraz za przeprowadzenie konkursu i jego rozstrzygnięcie.

5. W Serwisie mogą zostać umieszczane treści informacyjne i reklamowe, pochodzące zarówno od Operatora, jak i osób trzecich, w sposób i na zasadach wedle uznania Operatora.

6. W przypadku dokonania Rejestracji przez Użytkownika i zapisania się na Newsletter, treści o których mowa w ust. 5 mogą też być zamieszczane Newsletter’ach wysyłanych do Użytkownika drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy.

7. W Serwisie mogą być publikowane bandery graficzne, filmy i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do stron właścicieli reklam. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych prowadzoną przez podmioty, o których mowa w ustępie 6 oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach i serwisach internetowych tychże podmiotów.

III. Warunki świadczenia Usług
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora i tym samym korzystania z Serwisu i Usług są następujące:
a) połączenie z siecią Internet;
b) zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do wyżej wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej;
c) zainstalowanie najnowszej wersji wtyczki Adobe Flash Player w włączonym wykonywaniem Java Script;
d) posiadanie adresu e-mail;
e) akceptacja Polityki Plików Cookies.

2. Wszystkie Usługi są nieodpłatne.

3. Użytkownik korzystając z Serwisu, a w szczególności zapisując się na Newsletter, zgłaszając swój udział w konkursie organizowanym przez Serwis lub zgłaszając swój udział w testowaniu produktów organizowanym przez Serwis oświadcza, że:
a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać;
b) podane przez Użytkownika dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
c) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług;
d) podane przez Użytkownika dane nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

4. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie nowych, czyli nie występujących obecnie w Serwisie Usług, opcji i mechanizmów dostępnych bezpłatnie.

5. Operator informuje Użytkownika o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu i z Usług, a w szczególności o:
a) możliwości otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
b) obecności i działaniu oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika;
c) obecności i działaniu robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
d) możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
e) możliwości bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł);
f) piractwie – termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane;
g) możliwości bycia narażonym na sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
h) możliwości wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
i) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
j) możliwości bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itd.

6. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązującego na terenie Polski.

7. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na obowiązujący go bezwzględny zakaz dostarczania przez Użytkownika treści lub odnośników do stron WWW o bezprawnym charakterze, w szczególności:
a) naruszających lub mogących naruszać prawa i dobra osób trzecich;
b) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej;
c) propagujących pornografię, przemoc;
d) uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie;
e) mających charakter gróźb bezprawnych, inwektyw;
f) uznanych powszechnie jako SPAM;
g) promujących i nawołujących do działalności przestępczej i bezprawnej, w szczególności takiej jak hakerstwo, cracking, phising a także zawierające wirusy (wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itd.) i inne narzędzia niszczące dane.

8. Jeżeli, w ocenie Operatora, działanie Użytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub prawem, Operator może ograniczyć lub zawiesić świadczenie części lub całości funkcjonalności Serwisu takiemu Użytkownikowi.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku Usług wymagających Rejestracji umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia lub przesłania formularza i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, że skutkiem natychmiastowym.

5. Użytkownik – konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila na adres mailowy: redakcja@themag.pl o treści (temacie) „Rezygnuję”.

6. Odstąpienie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.

7. Operator ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia Usług w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
b) wykorzystywania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

8. Umowy o prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych uregulowane zostały w osobnych dokumentach,

V. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Operator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć pisemnie na adres Operatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: redakcja@themag.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę zdarzenia oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).

4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Operator powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

7. Operator nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.

8. Operator pozostawi bez rozpatrzenia reklamacje Użytkowników dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu przez osoby lub podmioty trzecie (np. reklamodawców). W takim przypadku reklamacje należy składać w sposób określony przez osoby lub podmioty trzecie.

9. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

VI. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności
1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest Operator: Evolution Katarzyna Ferlas z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pileckiego 130 lok. 37, 02-781 Warszawa, REGON: 012709769, NIP: 951-174-02-05.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Operatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w następujących celach:
a) świadczenia Usług w ramach Serwisu;
b) obsługi reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników;
c) udzielania odpowiedzi na maile przesyłane do Operatora przez Użytkowników;
d) obsługi technicznej (w tym przesyłania komunikatów technicznych dotyczących funkcjonalności Serwisu) i prowadzenia statystyk Serwisu;
e) dla potrzeb marketingowych;
f) w celu przesyłania Newsletter’a, w tym informacji handlowych wysyłanych przez Operatora w imieniu własnym lub osób i podmiotów trzecich, po wcześniejszej zgodzie Użytkownika.

3. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc korzystać z niektórych Usług w Serwisie, np. takich jak: zapisanie się do Newsletter’a, uczestniczenie w konkursach ogłaszanych w Serwisie, uczestniczenie w testowaniu produktów organizowanym przez Serwis.

4. Podając Operatorowi dane osobowe Użytkownik zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.

6. Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Operatora aby zaprzestał przetwarzania jego danych osobowych.

7. W zależności od rodzaju świadczonej Usługi Operator zbiera i przetwarza następujące dane Użytkownika:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania;
c) adres poczty elektronicznej;
d) adres IP;
e) numer telefonu.

8. Dane Użytkownika (wszystkie lub wybrane) podane podczas zgłoszenia do korzystania z poszczególnych Usług mogą zostać opublikowane w Serwisie (np. w formie listy zwycięzców konkursu).

9. Operator oświadcza, iż zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki techniczne i organizacyjne wymagane przez prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i akty wykonawcze do tejże ustawy.

10. Operator oświadcza, iż każda osoba (np. pracownik, osoba wykonująca czynności w ramach umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Operatora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania zebranych przez Operatora danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy.

11. W przypadku uzyskania przez Serwis wiadomości, że Użytkownik korzysta z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa, dane tego Użytkownika mogą być przechowywane przez Serwis w zakresie i czasie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a także udostępnione organom ścigania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

12. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Szczegółowe wyjaśnienie Polityki Plików Cookies znajduje się w osobnym dokumencie.

VII. Prawa autorskie
1. Użytkownik poprzez umieszczenie w Serwisie (również poprzez przesłanie do Operatora, zgłoszenie w konkursie czy innej formie), treści do których przysługują Użytkownikowi lub osobie (podmiotowi) trzeciemu prawa autorskie, udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowych treści przez Operatora, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, zmienianie, uzupełnianie, usuwanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet.

2. Operator umieszcza w Serwisie treści chronione prawem autorskim i zaznacza, iż Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa regulujących ochronę własności intelektualnej.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.

2. W stosunku do Użytkowników zmiana Regulaminu nastąpi po upływie 14 dni od jego umieszczenia w Serwisie. W tym czasie każdemu Użytkownikowi, który nie będzie zgadzał się z treścią zmienianych postanowień Regulaminu, przysługuje prawo rozwiązania Umowy, poprzez złożenie oświadczenia pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila na adres mailowy: redakcja@themag.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2014 r.